Privacy beleid Bezorgd met Liefde
Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Kennis, kunde, deskundigheid en vertrouwen zijn belangrijke pijlers voor Bezorgd met Liefde. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen en je daarover te informeren. Op deze pagina lees je welke gegevens we verzamelen als je de website en/of diensten van Bezorgd met Liefde. Bezorgd met Liefde is een handelsnaam van IDCafé B.V. (hierna: “Bezorgd met Liefde” of “wij”) gebruikt en waarom wij deze gegevens verzamelen. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en van onze diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Wie is Bezorgd met Liefde en op wie is dit privacy beleid van toepassing?
Bezorgd met Liefde is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd en kantoorhoudende te Uden en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61068047. Telefonisch kun je ons bereiken via 0413 243 444 en per e-mail via info@bezorgdmetliefde.nl.

Dit privacy beleid is van toepassing op: 
– klanten/relaties van Bezorgd met Liefde;
– potentiële klanten/relaties met wie Bezorgd met Liefde contact heeft gelegd of wil leggen of heeft gehad;
– bezoekers van de websites van Bezorgd met Liefde;
– ontvangers van nieuwsberichten en e-mails van Bezorgd met Liefde;
– alle andere personen die contact opnemen met Bezorgd met Liefde of van wie Bezorgd met Liefde persoonsgegevens verwerkt (behoudens werknemers van Bezorgd met Liefde).

2. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Bezorgd met Liefde? 
Op onze website www.bezorgdmetliefde.nl kun je bekijken welke producten wij aanbieden en kun je een passend product bestellen. Uiteraard kun je een product ook op een later moment bestellen, bijvoorbeeld via de e-mail of telefoon. Wanneer je bestelt vragen we je om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken: 

Je gegevens: 
– NAW-gegevens;
– telefoonnummer;
– e-mailadres

Je bedrijfsgegevens: 
– rechtsvorm;
– bedrijfsnaam; 
– factuuradres;
– postcode en plaats;
– e-mailadres; 

Wanneer je e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via een formulier op onze website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server en die van een derde partij (met welke partij een verwerkersovereenkomst is gesloten).

Wij verwerken persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens je bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsberichten en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.
Persoonsgegevens door jou verstrekt:
– contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter uitvoering van een overeenkomst.
– contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren dan wel via de e-mail verstrekt.
– contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, cursussen, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze websites, elektronische nieuwsberichten, e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:
– IP-nummer;
– je surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;
– of je een nieuwsbericht of e-mail opent en op welke onderdelen daarvan je klikt. 

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen: 
– persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals Facebook en LinkedIn;
– persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
– persoonsgegevens beschikbaar op openbare websites.

4. Hoelang bewaart Bezorgd met Liefde persoonsgegevens? 
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij Bezorgd met Liefde verplicht is om op grond van wetgeving je gegevens langer te bewaren, hanteert Bezorgd met Liefde de wettelijke bewaartermijnen. 

5. Waar worden je persoonsgegevens opgeslagen? 
Je gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers die alsmede op beveiligde servers van een derde partij. Bezorgd met Liefde maakt gebruik van servers van Flexwebhosting B.V.

Wij kunnen voor het verwerken van je persoonsgegevens dienstverleners (“verwerkers”) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die software bieden en/of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

6. Op welke wijze wordt je persoonlijke informatie beschermd? 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo is onze website afdoende beschermd (o.a. https) en hanteren wij een professioneel systeem van WeFact een en ander met persoonlijke wachtwoorden die regelmatig veranderd worden. Indien van toepassing worden papieren dossiers in een versleutelde kast opgeslagen die louter door de behandelende medewerker ingezien worden. Voor meer informatie over hoe wij deze beveiliging concreet inrichten, kun je contact opnemen via info@bezorgdmetliefde.nl. 

7. Cookies 
Via deze website (www.bezorgdmetliefde.nl) kan Bezorgd met Liefde gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van je apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. 

Bezorgd met Liefde maakt gebruik van Google Analytics waardoor cookies worden verwerkt. Bezorgd met Liefde heeft ter zake met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en de gegevens worden anoniem verwerkt. Hiernaast is ‘gegevens delen’ uitgeschakeld en er wordt niet gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

8. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van je gegevens
Indien je de gegevens wilt zien die bij ons over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@bezorgdmetliefde.nl. Bezorgd met Liefde zal binnen vier (4) weken reageren op jouw inzageverzoek. Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt gezien naar aanleiding van jouw inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen op voornoemd e-mailadres. Je kunt verzoeken dat Bezorgd met Liefde jouw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Bezorgd met Liefde zal binnen vier (4) weken reageren op jouw verzoek. Indien Bezorgd met Liefde jouw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.  

Je hebt tevens het recht om de door jouw verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te laten dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@bezorgdmetliefde.nl.

9. Kan dit privacy beleid worden gewijzigd? 
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van je vragen en de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

10. Waar kun je terecht met een klacht? 
Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens dan kunt je contact met ons opnemen. Wij streven naar het vinden van een gezamenlijke oplossing. Komen wij er samen toch niet uit, dan kunt je jouw klacht indienen bij de overheidsrechter of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

11. Vragen en feedback 
Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kun je contact met ons opnemen via 0413 243 444 of info@bezorgdmetliefde.nl.